چهارشنبه 3 خرداد 1396 _ 28 شعبان 1438 _ 24 مه 2017
فارسی | English
 رئیس پژوهشکده

رئیس پژوهشکده

دکتر امین صفری

استادیار گروه مهندسی برق- قدرت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Email: safari@azaruniv.edu; asafari1650@yahoo.com

URL: http://cv.azaruniv.edu/safari/fa

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=YaUM3iUAAAAJ