جمعه 7 بهمن 1401 _ 05 رجب 1444 _ 27 ژانویه 2023
فارسی | English
 دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی

سال ورود

عنوان رساله

اتش بهار-فريد

91

بهبود عملکرد توربين بادي مبتني بر  PMSG تحت اغتشاشات شبکه

مختارپورحبشي-احسان

91

بهبود مشاهده‌پذيري خطا در حفاظت گسترده شبکه‌هاي قدرت با در نظر گرفتن آناليز احتمالاتي

قليزاده روشنق-رضا

91

طراحي ‌بهينه ‌و يکپارچه ac-dc در شبکه‌هاي توزيع هوشمند

دهقان زاده-عليرضا

91

طراحي‌مبدل هاي الکترونيک قدرت چند پورته براي کاربرد در ژنراتورهاي سنکرون مغناطيس دائم

سيفي نجمي-ابراهيم

91

طراحي يک اينورتر منبع جريان جديد براي کاربرد در انرژيهاي تجديدپذير

شكري-مريم

91

طراحي و بهبود عملکرد ماشين شار محور مغناطيس دائم سرعت پايين در توربين بادي متصل به شبکه

كوهي-سجاد

92

 

محوي اشتلق-مجتبي

92

تفسير نتايج پاسخ فرکانسي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تشخيص خطاهاي سيم‌پيچي با استفاده از تخمين پارامترهاي مدل مشروح

مهدي زاده-علي

92

 

محجل كاظمي-فرهاد

92

ارائه اينورترهاي منبع جريان چندسطحي براي کاربرد در سيستم‌هاي متصل به شبکه

مجتهدزاده-شهرام

92

طراحي بهينه شبکه‌هاي توزيع هوشمند بر پايه ريزشبکه هاي چندگانه با درنظرگيري معيارهاي امنيتي

اسماعيل زاده-رسول

92

 

اردي-حسين

93

طراحي يک مبدل DC_DC چند ورودي غير ايزوله با بهره ولتاژ بالا و قابليت مديريت مستقل توان منابع

جنتي اسكويي-محمدرضا

93

 

محمودي-محسن

93

 

مكاري بوالحسن-امين

93

 

اميني بدر-آرمان

94

 

محمدزاده-بهروز

94

 

علمي-مهدي

94